Codes Postaux en Ile

Codes postaux et des lieux dans Ile
Akshi B38, B40
Ashchibulak B36, B37, B38, B40
Baiserke B36, B37, B38, B40
Birinshi Mai B38, B40
Boraldai A03, B36, B38, B40
Chapaev B37, B38, B40
Karaoy B37, B38, B40
Kaztsik B36, B37, B38, B40
Kokkainar B36, B38, B40
Kokterek B37, B38, B40
Kosozen B38, B40
Kuygan B37, B38, B40
Otegen Batyr B36, B38, B40
Rakhat B36, B37, B38, B40
Shilikemer B38, B40
Yntymak B37, B38, B40
Zhanaarna B37, B38, B40
Zhana Dauir B37, B38, B40
Zhaugashty B38, B40
Ali B36, B38, B40
Ekpindy B38, B40
Enbek B37, B38, B40
Kairat B37
Karasu B36, B38, B40
Komsomol B37, B38, B40
Koyankus B37, B38, B40
Kurty B38, B40
Pokrovka B36, B38, B40
Tole Bi B36, B38, B40
Zhanadaur B37, B38, B40
Zhanatalap B37, B38, B40
Zhapek Batyr B36, B38, B40
Zhetygen B37, B38, B39, B40