Codes Postaux en Alakol

Codes postaux et des lieux dans Alakol
Akshi B19, B21
Aktubek B19, B21
Akzhar B19
Arkarly B19, B21
Ashim B19, B21
Beskol B19
Bulakty B19, B21
Dostyk B19, B21
Ekpendi B19, B21
Enbekshi B19, B21
Kabanbai B19, B21
Kainar B19
Karabulak B19, B21
Kazakhstan B19, B21
Koktuma B19, B21
Kolbai B19
Konyr B19
Lepsinsk B19, B21
Maikan B19, B21
Sapak B19, B21
Usharal B19, B20, B21
Ushkaiyn B19, B21
Yntaly B19, B21
Zhanama B19, B21
Aipara B19
Alakol B19
Alemdi B19, B21
Budyr B19
Karatuma B19, B21
Karlygash B19, B21
Kenes B19
Mtf-3 B19
Staraya Zhanama B19, B19, B21